Śmiej się Polaku

Wypełnij swoje zamówienie.

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, kurierom, kancelarii prawnej. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, aż do usunięcia konta w serwisie. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przeniesienia swoich danych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych w celu założenia konta oraz składania zamówień jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy.